Bütün mektuplar Coe’nun elindeydi, “” Mutkó kabul etti.

Bütün mektuplar Coe’nun elindeydi, “” Mutkó kabul etti.

ALAKALI HABERLER

West Ham, Payet’in gömle?ini alanlara paray? iade edecek

West Ham Ba?kan?n Zasca’s?ndan Payet’e

“Tüm bunlar?n en iyisi, Sevilla markas? sayesinde dü?ünülemez ?eyler yapmay? dü?ünebilmemizdir,” dedi teknik sekreter, bulundu?u gerçe?i sayesinde Sevilla’da bitirmeyi ba?aran bir ba?ka Frans?z uluslararas? Nasri’ye aç?k bir at?fta bulundu. Manchester City’de zor bir durum.

"Bugün (IAAF Ba?kan? Sebastian) Coe’dan yan?t geldi. Mektup için minnettar, ancak bu durumda yapacak bir ?ey olmad???n? söylüyor. O s?rada IAAF taraf?ndan al?nan karar?n gözden geçirilemeyece?i"Mutko gazetecilere söyledi.

07/27/2016

15: 13’te aç?k CEST

EFE

Moskova 80 ve Los Angeles 84 Oyunlar?n?n boykotundan kendisine iki alt?n madalya asmak için yararlanan Coe, verdi?i yan?tta Rusya’n?n doping sorununu ciddiye ald???n? ve bu sporda reform yapmaya istekli oldu?unu takdir ediyor. "Tüm kartlar Coe’nun elindeydi"Mutko kabul etti.

Spor Tahkim Mahkemesi’nin (CAS) karar?yla desteklenen IAAF’?n karar?n? de?i?tirmesini sa?lamak için umutsuz bir giri?imde Mutkó Pazartesi günü Coe’ye, kurallara uyan temiz sporcular?n haklar?n? savunmas?n? isteyen bir mektup gönderdi. IOC taraf?ndan belirlenen kriterler.

Mutko, Uluslararas? Olimpiyat Komitesi’nin (IOC) geçen Pazar günü Rus sporcular?n Rio’ya gitmeleri için hiçbir zaman doping cezas? almad?klar?n? ve uluslararas? anti-doping ajanslar? taraf?ndan analizden geçirildiklerini ana ?art olarak dayatt??? gerçe?inden bahsediyordu.

Bakan, bu doping sorunlar?n?n Sovyetler Birli?i’nden kaynakland???n?, ancak Rus sporcular?n son alt? ayda en az üç ba??ms?z IAAF analizinden geçti?ini kabul etti.

Rusya, ikili Olimpiyat s?r?kla atlama ?ampiyonu Yelena Isinbáyeva gibi güzel oyunun efsanelerinin toplu olarak cezaland?r?lmas?n? bir hata olarak görüyor. "tabi oldu?u çok say?da testle onaylanan kusursuz bir üne sahip".

Ayr?ca 110 metrelik engellerde dünya ve Avrupa ?ampiyonu Sergei Shubenkov ve yüksek atlamada dünya ?ampiyonu María Kúchina’dan bahsetti.

IAAF, Kas?m 2015’te, 67 Rus sporcunun ba?vurusunu reddeden CAS taraf?ndan 21 Temmuz’da onaylanan bir karar olan, Rusya Atletizm Federasyonu’nun (FRA) dopingle gizli anla?ma akreditasyonunu geri çekti.

?u anda, IAAF’?n birkaç y?l boyunca yurtd???nda e?itim alma ?art?n? yerine getirdi?i için, ?u anda sadece uzun atlamac? Daria Klíshina Rio’da rekabet etme hakk?na sahip.

Rus Olimpiyat tak?m?nda yer alan 387 sporcunun yer ald??? orijinal listeden 22 kürekçi, yedi yüzücü, be? kanocu ve dört bisikletçi de doping kay?tlar?na sahip oldu?u veya Dünya Anti-Doping Ajans? kurallar?n? ihlal etti?i için dü?mü?tür. (AMA ).

Gazeteye göre, Çevre ve Halk Sa?l???na Kar?? Suçlarla Mücadele Merkez Ofisi’nden (OCLAESP) bir düzine ajan, bu Çar?amba sabah? çiftin Saint-Martin-le-Vinoux’daki (Isère bölgesi, güneydo?u) evine geldi. Temsilciler çiftin evini EPO’yu sat?n ald?klar? iddias?na dair kan?tlar için arad?lar "yabanc? bir tedarikçiden"yaz? tipini ekler.

02/08/2012

21: 55’te CET

EFE

53 ya??ndaki Longo, 13 dünya ?ampiyonlu?u, bir ba?ka Olimpiyat ve ?u anki Frans?z zamana kar?? ?ampiyonluk kupas? da dahil olmak üzere altm??a yak?n ülke ?ampiyonlu?una sahip.

Geçti?imiz Kas?m ay?nda Frans?z Bisiklet Federasyonu (FFC) taraf?ndan yerelle?tirme kurallar?n? üç kez ihlal etti?i için cezadan beraat etmi?ti, bu da 2 y?la kadar uzakla?t?rma anlam?na gelebilirdi.

L’Équipe’a göre, evinde operasyon, ajanlar?n en az be? ki?iyi tespit etmesinden sonra gerçekle?ir. "?üpheli i?lemler" 2010 ve 2011 y?llar?nda yabanc? bir tedarikçi arac?l???yla Ciprelli taraf?ndan yürütülen ve 14 Eylül’de Fransa’n?n güneydo?usunda Grenoble Savc?l??? taraf?ndan aç?lan soru?turman?n bir parças?.

2011 y?l?na tekabül eden son üç operasyonla ilgili olarak, acenteler Longo’nun kocas?n?n hesab?n? Eprex’in, yani birinci nesil EPO’nun bulundu?u postayla gönderilen bir paketle ili?kilendiren her biri yakla??k 500 Euro’luk birkaç fatura buldular.

Tan?k olarak sorgulanacak olan Longo, henüz Ciprelli’nin yasad??? faaliyetleriyle ba?lant?l? olmad??? halde "ara?t?rmac?lar olas? bir ili?ki kurmaktan uzak de?il", gazete diyor.

Durum böyleyse, doping ?üphesiyle son Bisiklet Dünya Kupas?’n? yönetmekten istifa eden Longo, Londra Olimpiyatlar?’na kat?l?m?n?n tehdit edildi?ini görecekti.

Çiftin da? evine girmeden önce ara?t?rmac?lar, Longo’nun 2007’de e?itti?i rakibi bisikletçi Edwige Pittel’i ve Frans?z Dopingle Mücadele Ajans?’n?n (AFLD) yedi saat boyunca ba?kan? ve genel sekreteri Bruno Genevois’i sessizce sorgulad?lar. S?ras?yla Robert Betrand, bu kayna?? ekledi.

Ajanlar, söz konusu tan?klar?n herhangi bir imas?n? d??lad?lar, gazete ekliyor ve bu, kimin sahip olabilece?ine i?aret ediyor. "ciddi sorunlar" Frans?z cyclo-cross tak?m? Michel Lucatelli’nin direktörüdür.

Do?u "yak?n arkada?" Gazete, de Ciprelli’nin kendisi için bir e-posta toplayaca??n? ve ayn? ?ekilde adresi i?lemlerden bir ba?kas?nda görünen koçun annesi gibi gün boyunca sorgulanabilece?ini de ekliyor https://gamblingprofessors.com/tr/casinoslot/.

Ciprelli’nin yar? zamanl? çal??t??? Frans?z Spor Bakanl???, "sa??r edici sessizlik" dava hakk?nda pi?manl?klar "L’Équipe"Son EPO al?m?n?n geçen May?s ay?nda, yani Longo’nun zaman denemesi unvan?n? kazand??? Fransa ?ampiyonas?’ndan k?sa bir süre önce gerçekle?ti?ini ortaya koyuyor.

Aylar sonra, Eylül ay?nda, 2007’de doping madde kaçakç?l??? yapmakla suçlanan eski Amerikal? bisikletçi Joe Papp, ayn? kayna?a göre ayn? y?l internet üzerinden Ciprelli’ye Çin eritropoietini (EPO) satt???n? itiraf etti.

Bir gün sonra savc?l?k bugünkü operasyona yol açan soru?turmay? ba?latt?.

Longo, 1987’de efedrin için pozitif test yapt?, ancak bu Frans?z spor idolünün spor eti?i o zamandan beri sorgulanmad?.

FC Barcelona’n?n teknik direktörü Luis Enrique, Gala olarak kabul edilebilecek Atlético de Madrid’e kar?? bir ba?lang?ç ??tak?m? sundu. Busquets, Iniesta ve Mascherano’nun eksik oldu?u orta saha haricinde, tak?m?n geri kalan? Neymar’?n cezaland?r?ld??? göz önüne al?nd???nda teorik ba?lang?çt?r.

02/07/2017

20: 44’te CET

Samuel Umtiti Jordi Alba Leo Messi

Luis Enrique, 2016/2017 Copa del Rey yar? finallerinin bu ikinci aya??nda a??r bir bahis oynad?, ancak Leo Messi’nin ayr? bir vaka oldu?unu ve her ikisini de evet veya evet oynad???n? dikkate alarak baz? oyuncular?n dahil edilmesi riskini ald?. Jordi Alba ve Samuel Umtiti bu maçta Luis Enrique taraf?ndan rezerve edilebilirdi.

Üç oyuncu, Messi, Umtiti ve Jordi Alba, ceza alan üç Barcelona oyuncusu. Sar? kart görürlerse, Barcelona hak kazan?rsa finali kaç?rabilirler. Kesinlikle Luis Enrique’nin etkilenenlerle çoktan konu?tu?u bir risk ve bas?n toplant?s?nda söyledi?i gibi, nas?l düzeltilece?ini bileceklerine ikna oldu.

?imdi önemli olan en iyi tak?mla finale ç?kmak ve Luis Enrique bu oyuncularla olman?n uygun oldu?unu dü?ündü.

Camp Nou, ‘bayra?a kadar’

Turan, Messi ve Suárez ile tridenti tamamlamak için yan?yor

Kupa yar? finallerinin ikinci aya??nda Barça onbir | SPORT.es

Uruguayl? FC Barcelona forveti Luis Suárez, bu Sal? günü Camp Nou’ya merakl? bir forma giyerek geldi. Luis Suárez, her zaman oldu?u gibi, Leo Messi ile Camp Nou tesislerine geldi.

02/07/2017

Saat 20: 46’da CET

Luis Suarez

Barcelona’n?n Uruguayl? forveti Luis Suárez, profesyonel tak?mlar? bir araya getiren Major League of Baseball’un en büyük tak?mlar?ndan biri olan Detroit Tigers, Detroit Tigers’?n yaz?l? formas?yla tesislere girdi. Amerika’da spor.

Luis Suárez’in Detroit Tigers ile ili?kisinin ne oldu?unu gerçekten bilmiyoruz, ancak geçen y?l Lusi Suárez’in, FC Barcelona ilk tak?m?ndaki birkaç oyuncu gibi, antrenmanda önde gelen bir Detroit Tigers oyuncusu taraf?ndan ziyaret edildi?i unutulmamal?d?r. Bu Miguel Cabrera, dünyan?n en iyi beyzbol oyuncular?ndan biri. Venezuelal? Cabrera, Barcelona oyuncular? ile foto?raf çektirdi.

Belki de, bu Sal? günü Uruguay milli tak?m?yla ilk ç?k???n?n 10 y?l?n? kutlayan Luis Suárez ile Detroit Tigers aras?ndaki bu toplant?dan bu yana bir ili?ki var.

Gol’de Josep Lluís Merlos’un yerine geçen anlat?c? Jordi Domínguez

Rotasyonlar: Bir sezon ve di?eri aras?ndaki ilginç kar??la?t?rma

?imdi, onu bekleyenler Copa del Rey’deki Atlético de Madrid oyuncular?.

Neymar, bu pazar günü indi?i Brezilya’daki tatilinden yararlanarak arkada?lar?yla yeniden ba?lant? kurmak ve mikrofonunu elinde görebilece?imiz harika bir parti düzenlemek için çoktan vakti oldu. Bu Pazartesi, her zamanki dövme sanatç?s? Náutica Tatoo’dan geçti, ancak boynundaki en iyi bilinen dövmelerinden biri olan Adao’nun yerine, bu sefer bacaklar? üzerinde çal???rken gördü?ümüz Filipe idi. .

12/22/2014

Yasa 01/15/2015 tarihinde 13:26 CET

Comments are closed.